Algemene voorwaarden

USA Motorbikeshop
Boerendijk 11
7693PK Sibculo
Tel: 06 – 516 78 265

1.0
Alle gekochte producten via Usamotorbikeshop zijn voor eigen risico van de klant. Usamotorbikeshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is aan de klant of motorfiets in wat voor vorm dan ook, door de producten van Usamotorbikeshop. Tevens is Usamotorbikeshop niet aansprakelijk voor producten die niet voor de openbare weg geschikt zijn en het gebruik hiervan is wederom voor eigen risico van de klant.

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Usamotorbikeshop en op alle met Usamotorbikeshop aangegane overeenkomsten.

1.2
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Usamotorbikeshop is ingestemd.

1.5
De internetsite van Usamotorbikeshop richt zich uitsluitend op de Europese markt.

1.6
Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Usamotorbikeshop in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7
Usamotorbikeshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8
Door het gebruik van de internetsite van Usamotorbikeshop en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.10
Usamotorbikeshop is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1
Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Usamotorbikeshop is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

2.3
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4
Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen;
Usamotorbikeshop heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Klant getekend en door Usamotorbikeshop ontvangen; 
De Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) zijn via elektronische weg aan Usamotorbikeshop verzonden en door Usamotorbikeshop ontvangen.

2.5
Een overeenkomst komt tot stand: 
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): Op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door Usamotorbikeshop uitdrukkelijk is aanvaard;
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): Op het moment dat Usamotorbikeshop een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd;
In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (3): Op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven emailadres.

2.6
De Klant en Usamotorbikeshop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Usamotorbikeshop gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Usamotorbikeshop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzet- en assurantiebelasting.

3.2
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De geldigheidsduur van aanbiedingen op de internetsite kan variëren.

3.3
Indien een aanbieding van Usamotorbikeshop alleen voor een aankoop via de internetsite geldt, dan staat dit in de betreffende aanbieding vermeld. .

3.4
De Klant is de prijs verschuldigd die Usamotorbikeshop in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Usamotorbikeshop worden gecorrigeerd.

3.5
Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt op de internetsite aan de Klant gecommuniceerd.

3.6
Usamotorbikeshop kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.

4. Betaling

4.1
Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.

4.2
Usamotorbikeshop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3
Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Klant, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld of worden op andere wijze tijdig aan de Klant kenbaar gemaakt.

4.4
In het geval voor betaling wordt gekozen met behulp van een Acceptgiro, overboeking, creditcard of, bij aankoop via de internetsite, met behulp van een elektronische betaalmethode, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Usamotorbikeshop is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank.

4.5
In het geval door Usamotorbikeshop een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6
Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant, is de klant verantwoordelijk voor alle extra gemaakte kosten. De klant krijgt na 2 weken na ontvangst van de bestelling z’n 1e herinnering, na 3 weken de 2e herinnering, na 4 weken één aanmaning plus aanmaningkosten van € 10, -, na 5 weken neemt het incasso bureau het van ons over en zijn alle kosten in rekening van de klant.

4.7
Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Usamotorbikeshop als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.8
In geval van niet-tijdige betaling is Usamotorbikeshop bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1
Leveringen vinden binnen Europa plaats.

5.2
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Usamotorbikeshop ernaar om bestellingen die voor 12 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst en een minimaal bedrag van 75 euro bedragen de volgende dag te verzenden ( mits betaald) Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Usamotorbikeshop kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar vestigingen of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Usamotorbikeshop zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

5.4
Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven creditcard of klantenkaart, dient Usamotorbikeshop de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Klant.

5.5
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000, – Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1
Voor overeenkomsten met consumentklanten die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2
Indien de consumentklant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, voorzien van een kopie factuur, in de originele verpakking onaangebroken en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Usamotorbikeshop worden aangeboden, dan draagt Usamotorbikeshop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentklant aan Usamotorbikeshop betaalde goederenbedrag.
(excl. porto/handeling kosten).